Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Sách Everyday IDIOMS - Thành ngữ tiếng Anh hàng ngày

510 176 Tải xuống

Cuốn sách Everyday Idioms cung cấp những thành ngữ thông dùng hàng được sử dụng phổ biến ở các nước sử dụng tiếng Anh 

Xem thêm: Từ Vựng theo chủ đề IELTS
Sách bao gồm 129 trang 

Sách có các thành ngữ tiếng anh được sử dụng phổ biến trong IELTS Speaking  và IELTS Writing 

Các thành ngữ được chia theo 30 chủ đề khác nhau 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn